GDPR - ochrana osobních údajů

Dle platného nařízení EU 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation), které vstopupilo pro Českou Republiku v platnost dne 25.5.2018, je i naším zájmem chránit osobní údaje našich klientů a zavazujeme se tyto informace držet v tajnosti a nesdělovat je třetím stranám. Ostatně, nikdy tomu u nás nebylo jinak. Každé spolupráci mezi klientem a námi předchází podpis souhlasu se zpracováním osobních udajů a podpis zpracovatelské smlouvy, kde Vás se všemi okolnostmi ohledně GDPR podrobně seznámime.

Pro který účel pracujeme s osobními údaji a jak s nimi nakládáme?

S osobními údaji našich klientů pracujeme výhradně za účelem naplnění smluvního vztahu v rámci poskytování komplexních účetních služeb. Tyto osobní údaje jsou u nás vzhledem k povaze těchto služeb vedeny převážně v elektronické „archivační“ podobě (např. v účetním a mzdovém software), ale také v podobě fyzické v pořadačích, a to výhradně v naší dosažitelnosti v archivačních kartotékách. Svěřené údaje nevyužíváme k marketingovým účelům a nahlížet mohou pouze jednatelé, společníci a zaměstnanci naší společnosti a další spolupracující osoby (daňový poradci apod.), o kterých jste vždy informování. Vaše údaje můžeme poskytnout pouze institucím, se kterými komunikujeme za Vás a tímto především zajišťujeme naplnění smluvního vztahu o vedení účetnictví. Jedná se o GFŘ, finanční úřady, městskou a okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, celní úřady a jiné. Bez souhlasu můžeme osobní údaje klientů předat státním orgánům činných v trestních věcech, budeme-li k tomuto kroku vyzvání.

Jaké osobní údaje máme k dispozici?

 • Jméno a příjmení
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • Adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa
 • E-mail, telefonní číslo
 • Výše měsíčního příjmu (vedení mzdové agendy)
 • Zdravotní pojišťovna, zdravotní stav (držitelé ZTP/P – pro daňové účely)
 • Mateřská, nemocenská
 • Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • Variabilní symbol zdravotního a sociálního pojištění
 • Podpis
 • Rodinný stav a osobní údaje dětí či manžela/manželky (pro daňové účely)

Mám právo zjistit jaké údaje uchováváte o mé osobě?

Ano, každá fyzická osoba, ať už se jedná o našeho klienta nebo dokonce se jedná o zaměstnance našeho klienta se na nás může obrátit a požádat nás o výpis svých osobních údajů, které o něm schraňujeme. Do zákonné lhůty sdělíme soupis osobních údajů, které máme k dispozici a také lhůtu, po kterou jsme oprávnění tyto údaje archivovat. Tyto skutečnosti Vám můžeme sdělit buď elektronicky, avšak pouze v rozsahu bez konkrétních údajů tj. pouze jmenovitě, jaké údaje máme: jméno, příjmení,datum narození), nebo osobně v plné podobě (tj. včetně vypněného konkrétního jména, příjmení, konkrétního data narození, přesného rodného čísla).

Musíme Vás však upozornit, že pokud budete trvat na předložení kompletního výpisu Vašich osobních udajů, které o Vás evidujeme, tak Vám výjdeme vstříc pouze za předpokladu, že nám předložíte alespoň 2 doklady prokazující Vaší totožnost, sdělíte rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Zároveń považujeme za nezbytné podotknout, že výpis konkrétních osobních údajů předložíme pouze osobně.